Celkovo: 0.00€

Nákupný košík je prázdny

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informácie o spracovaní osobných údajov

‍Ochrana osobných údajov je v spoločnosti DEVLEV BUILDINGS s.r.o. v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov dbáme na zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizovanie rozsahu uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.‍

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Obchodné meno: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.

Sídlo: Hattalova 12/A, Bratislava 831 03

IČO: 50872800

DIČ: 2120503814

e-mail: info@katalogoveprojekty.sk

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sro, vložka č. 119393/B

‍‍

2. Zodpovedná osoba

Vzhľadom na predmet našej činnosti naša spoločnosť nemá povinnosť stanoviť a zverejňovať kontaktné údaje zodpovednej osoby. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne, elektronicky alebo telefonicky na:

Názov spoločnosti: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.

Adresa sídla: Hattalova 12/A, Bratislava 831 03

kontaktné údaje: 0904 496 372, info@katalogoveprojekty.sk

3. Dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť DEVLEV BUILDINGS s.r.o. spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

Zabezpečenie našich služieb

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom dodania našich služieb.

Návšteva webovej stránky

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovajú spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou.

Aplikácia Smartsupp

Aplikácia Smartsupp zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom formou online chatu, telefonicky alebo emailom. Slúži na poskytnutie informácií zákazníkom.  Na zaslanie informácií, o ktoré máte záujem potrebujeme uchovať Vaše meno, email a telefón.

Marketingová činnosť

Našim zákazníkom a tým, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pravidelne prostredníctvom emailu zasielame novinky o našich službách. Tieto hromadné obchodné oznámenia môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho prestať odoberať pomocou odkazu pre odhlásenie, ktorý je uvedený v každom oznámení. Emailové informácie Vám zasielame len na základe Vášho súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na Odhlásiť sa v každom emaili, ktorý od nás dostanete alebo nás môžete kontaktovať telefonicky: 0904 496 372, info@katalogoveprojekty.sk

Zlepšovanie našich služieb:

Pomocou histórie Vašich prezretých nehnuteľností Vám vieme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalších nehnuteľností, ktoré v budúcnosti budú na trhu. Zhromažďujeme informácie, ktoré sú priamo pre Vás a zodpovedajú Vašim preferenciám. K optimalizácií Vašich potenciálnych ponúk používame A/B testovanie, Google analytics a notifikácie pomocou služby SendPulse.

Finančné poradenstvo

Finančné poradenstvo poskytujeme v spolupráci s našimi partnermi. Finančné poradenstvo poskytujeme len v prípade, ak máte o službu záujem na základe Vášho súhlasu.  Poradenstvo slúži na poskytnutie informácií o možnostiach financovania nehnuteľnosti. Osobné údaje sú poskytnuté našim sprostredkovateľom, s ktorými máme podpísane zmluvy o ochrane osobných údajov a ich zoznam nájdete na www.katalogoveprojekty.sk.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať telefonicky: 0904 496 372, info@katalogoveprojekty.sk

4.Právny základ spracúvania osobných údajov zainteresovaných osôb:

Naša spoločnosť postupuje podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

Plnenie zmluvných podmienok:

Vaše osobné údaje vo forme meno, priezvisko, telefón, email a adresa potrebujeme na vytvorenie a uzatvorenie zmluvy ohľadom služieb, ktoré u nás využívate. Účelom spracovania je získanie fakturačných údajov.

Oprávnený záujem:

Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý. Na tento účel používame cookies.

Našim zákazníkom odosielame relevantné emaily, ktoré slúžia na získanie nových informácií súvisiacich s nákupom služieb, ktoré ste u nás vykonali.

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného súhlasu môžete odvolať pomocou funkcie odhlásiť sa v jednotlivých emailoch alebo emailom a telefonicky na 0904 496 372, info@katalogoveprojekty.sk. Spracovanie cookies môžete upraviť priamo vo Vašom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť na 0904 496 372 a na info@katalogoveprojekty.sk.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia.

5. Používanie sledovania webu a používanie cookies

Používame sledovacie programové vybavenie, aby sme stanovili, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. Nepoužívame tento softvér na zbieranie osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Tieto údaje sa požívajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a na rozvoj webovej stránky.

Používanie cookies:

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka vo Vašom prehliadači. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodné cookies vytvorila.

6. Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Popri svojich podnikateľských aktivitách spoločnosť spolupracuje s viacerými spoločnosťami, ktoré dbajú na poskytovanie služieb v čo najvyššej kvalite.  Pri výkone svojej činnosti odovzdávame osobné údaje dotknutých strán nasledovným subjektom:

Poskytnutie finančného poradenstva:

Finančné poradenstvo poskytujeme len v prípade, ak máte o službu záujem na základe Vášho súhlasu. Poradenstvo slúži na poskytnutie informácií o možnostiach financovania nehnuteľnosti.

Štátne orgány:

v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Spoločnosť čestne prehlasuje, že pri výbere jednotlivých spoločností dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

7. Podmienky a spôsob spracovania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje. Výnimkou môže byť iba vyžiadanie osobitného právneho predpisu alebo rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom ako je uvedené.

8. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Pri účeloch spracovania osobných údajov je doba uchovávania nastavená v zmysle zákonných lehotách a lehotách podľa registratúrneho plánu.

V prípade spracovávania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše údaje spracované po dobu 10 rokov alebo do odvolania Vášho súhlasu.

Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Spoločnosť zabezpečuje, spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb  vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje (marketingové údaje, komunikačné nástroje) spracúvame pomocou online aplikácie Sendpulse, Intercom a Pipedrive. Všetky 3 spoločnosti majú servery umiestnené v USA. Na základe rozhodnutia Európskej komisie zaručujú serveri v USA primeranú ochranu osobných údajov. Sendpulse, Intercom a Pipedrive ako prevádzkovateľ poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich údajov a zaručil, že sa osobné údaje spracúvajú v súlade s nariadením GDPR.

10. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo vyžadovať:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 • prístup k vlastným osobným údajom
 • na zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez jej súhlasu
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú

V prípade, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na výkon právnych úkonov, jej práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitého predpisu.

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala o ochrane Vašich osobných údajov. Boli ste poučení o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.