Celkovo: 0.00€

Nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1 Základné informácie

1.1       Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom webovej stránky www.katalogoveprojekty.sk (ďalej len „e-shop“) medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb. z. Predávajúcim je: DEVLEV BUILDINGS s.r.o., Klemensova 15, 811 08 Bratislava. IČO 50872800, DIČ 2120503814. Tel. 0904 133 949, e-mail: info@katalogoveprojekty.sk, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vIožka č.119393/B. Kupujúcim je spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania a pre predaj tovaru podnikateľom a právnickým osobám:

 1. pre kúpu projektovej dokumentácie rodinných domov a iných typov stavieb,
 2. pre kúpu katalógu,
 3. pre kúpu tovaru.

Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

1.2       Projektová dokumentácia je určená pre územné konanie, pre stavebné povolenie, nie na realizáciu stavby.  Realizačná dokumentácia nie je súčasťou katalógových projektov rodinných stavieb a iných stavieb. Realizačnú dokumentáciu si môže kupujúci dokúpiť po objednaní katalógového projektu. Všetky vizualizácie rodinných domov sú ilustračné.

1.3       Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy v katalogových projektoch oproti návrhom uvedeným na webovom sídle a v tlačenom katalógu, pričom zostane zachovaná dispozícia a tvar návrhu. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť medziročne ceny na e-shope oproti tlačenému katalógu, pričom ostane obsah projektovej dokumentácie a dispozícia domov rovnaká. Predávajúci si vyhradzuje právo na štylistické, gramatické a lexikálne chyby v popisoch katalógových projektov. Obsah katalógového projektu nájdete na tomto linku: https://katalogoveprojekty.sk/obsah-katalogoveho-projektu/

1.4       Katalógový projekt neobsahuje osadenie na konkrétny pozemok, projekty prípojok a projektové hodnotenie s požiarnou ochranou. Katalógový projekt pri zakladaní stavby počíta so štandardným geologickým prostredím (únosnosť v základovej škáre min 0.25 MPa a hladina podzemnej vody je pod spodnou hranou základovej konštrukcie). V katalógových projektoch nie je zohľadnená prípadná prítomnosť radónu na konkrétnom pozemku. Katalógový projekt je viazaný na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku a spotrebiteľa uvedeného na projekte. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť iným spotrebiteľom a tiež ani na výstavbu na inom mieste, ako je uvedené v objednávke. Podľa jedného zakúpeného projektu je možné postaviť len jednu stavbu.

1.5       Projekt nie je poskytovaný v elektronickej verzii. Predmetom predaja v e-shope Predávajúceho je tlačený obsah – obsah vytvorený a poskytnutý v tlačenej podobe nedodávané na hmotnom nosiči. Týmto obsahom sa rozumejú katalógové projekty domov a iné stavby, dodávané v tlačenej podobe, katalóg domov. Forma odovzdania katalógových projektov je 5x pare. Predavajúci neposkytujekatalogový projekt vo formáte dwg. /pdf. V prípade, že predávajúci spustí na svojom e-shope Zákaznícku zónu, kupujúci bude mať prístup k elektronickej forme projektovej dokumentácie v zjednodušenej verzii (zjednodušený pôdorys nadzemných podlaží, pôdorys základov, pôdorys strechy, priečny rez, pozdĺžny rez, 4x pohľad, technická správa vo verzii pdf./jpg., výkaz výmer vo formáte .xlsx). Rozpočtové náklady na e-shope, prípadne v projektovej dokumentácii, sú informatívne a môžu sa líšiť od cien materiálov a realizačných firiem v danom čase a období.

1.6       Doplnkové služby ku projektovej dokumentácii odovzdá predávajúci v nasledovnej podobe a počte:

 1. Pri zakúpení služby osadenie domu na konkrétny pozemok kupujúci dostane 5x vytlačenú verziu 
 2. Pri zakúpení služby projekt prípojky kupujúci dostane 5x vytlačenú verziu 
 3. Pri zakúpení služby požiarna ochrana kupujúci dostane 5x vytlačenú verziu 
 4. Pri zakúpení služby projektové hodnotenie kupujúci dostane 2x vytlačenú verziu 

2 Objednávka a uzavretie zmluvy

2.1       K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, v závislosti od ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe záväznej objednávky Kupujúceho, zaplatením zálohy a písomným prijatím záväznej objednávky zo strany Predávajúceho. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky.

2.2       Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu. Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť za tovar. Tovar je možné objednať:

 1. osobne v kancelárii Predávajúceho, kde je možné využiť aj bezplatnú konzultáciu s architektmi,
 2. písomne, kedy je pri písomnej objednávke potrebné na adresu sídla Predávajúceho zaslať doporučený list s čitateľne a kompletne vyplneným objednávkovým formulárom (Predávajúci ho zašle na požiadanie) spolu s kontrolným ústrižkom poštovej poukážky typu „U“ (prípadne jeho fotokópiou), ktorou bola realizovaná platba zálohy za projekt ako doklad o zaplatení,
 3. prostredníctvom obchodných zástupcov Predávajúceho za rovnakých podmienok, ako u Predávajúceho,
 4. cez internet prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke katalogoveprojekty.sk, kedy je potrebné presne a správne vyplniť všetky potrebné údaje a vyplnený objednávkový formulár odoslať.

2.3       Vo všetkých prípadoch pre tovar bude objednávka akceptovaná až po uhradení zálohy za tovar, teda dňom prijatia platby zálohy na účet Predávajúceho. Odoslanie vyplnenej objednávky Kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Po prijatí objednávky a prijatí zálohy za tovar potvrdí Predávajúci do 48 hodín e-mailom Kupujúcemu prijatie objednávky a zálohovej platby a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

3 Ceny produktov a platobné podmienky

3.1       Celková kúpna cena tovaru jednotlivých typových projektových dokumentácií, doplnkových projektov a katalógov je uvedená v aktuálnej ponuke na webovej stránke Predávajúceho, v katalógu , v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Cena doplnkových služieb je uvádzaná bez DPH.

3.2       Pri objednaní tovaru (projektovej dokumentácie) je nutná pred odoslaním tovaru úhrada zálohy vo výške 50 % z celkovej ceny projektu s tým, že platbu zálohy je možné realizovať po odoslaní objednávky nasledujúcimi spôsobmi:

 1. prevodom cez internet banking (číslo účtu – IBAN : SK20 0900 0000 0051 3019 4037)
 2. platobnými kartami (VISA, Maestro, MasterCard, a pod.) cez platobnú bránu TrustPay.

Bez zaplatenej zálohy nie je objednávka platná.

3.3       Celková kúpna cena tovaru zahŕňa všetky náklady Predávajúceho súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie. V cene nie sú zahrnuté dodatočné zmeny na projektovej dokumentácii podľa želania Kupujúceho. Zmenu projektovej dokumentácie je možné dohodnúť na základe osobitnej písomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V celkovej cene tovaru nie  sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné a balné. V prípade zaslania projektu na dobierku poštou / kuriérom bude zarátaný poplatok za túto službu + balné v hodnote 35 €. Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu po dodaní tovaru.

3.4       Právo na využívanie zakúpeného produktu má len Kupujúci. Bez súhlasu predávajúceho kupujúci nesmie poskytnúť prístupové údaje k zakúpenému produktu tretej osobe. Kupujúci musí chrániť prístupové údaje k zakúpenému produktu pred stratou alebo zneužitím. Zaplatením kúpnej ceny produktu kupujúci získava prístup k tlačenému obsahu, ktorý môže použiť len na účely, na čo je určený a nesmie ho ďalej sprístupňovať na inom zariadení prístupnom vo verejnej sieti (na internete) a nesmie ho bez súhlasu predávajúceho šíriť a rozmnožovať ďalej akýmkoľvek spôsobom. Zakúpené produkty môže kupujúci využívať len pre svoje osobné účely (t. j. nie na komerčné využitie alebo ďalší predaj).

3 Dodanie produktov

4.1       Termínom dodania tovaru sa rozumie termín odoslania tovaru na prepravu Kupujúcemu. Termín expresnej dodávky platí od doby riadneho objednania a uhradenia zálohy za tovar, po deň určený Slovenskej pošte na prepravu alebo deň osobného prevzatia tovaru. Možnosť expresnej dodávky tovaru sa odporúča z kapacitných dôvodov vopred telefonicky preveriť. Príplatky za expresnú dodávku tovaru budú zúčtované v konečnej faktúre.

4.2       Každý projekt má individuálne dodacie lehoty platné podľa webovej stránky www.katalogoveprojekty.sk, ktoré sú platné. Termíny dodania tovaru, príplatky a zálohy:

 1. Štandardný katalógový projekt rodinného domu – termín dodania je platný podľa webovej stránky a je rátaný na základe pracovných dní , bez príplatku – vopred sa platí záloha 50 % z ceny projektu.
 2. Štandardný katalógový projekt rodinného domu – expresný termín dodania je 48 hodín, príplatok za túto službu je +20% z ceny projektu - záloha 50 % z ceny projektu.
 3. Pri doobjednaní projektovej dokumentácie doplnkovej stavby je termín dodania ako pri štandardných projektoch a nie je potrebné platiť zálohu.
 4. Energetický certifikát je dodaný v 2 vyhotoveniach. Termín odovzdania je 7 pracovných dní od vyplneného dotazníka a prijatej objednávky.
 5. V prípade zmeny prepočtu teplotechnického hodnotenia stavby (projektové hodnotenie)  je termín dodania individuálny podľa dodaných podkladov a cena za nové projektové hodnotenie je 130 €, ktorú je potrebné uhradiť vopred.
 6. V prípade sprístupnenia projektu v elektronickej forme vo formáte pdf. sa jednorazovo platí cena za sprístupnenie 150€.Platí len pre projekty na mieru.
 7. Individuálny projekt na mieru :
 • Termín odovzdania projektovej dokumentácie je 8 týždňov od schválenia dispozície a osadenia stavby na pozemku, v prípade, ak sa nevyskytnú žiadne neplánované udalosti (zdravotné a rodinné problémy, okolnosti vyššej moci a pod.).
 • Miestom osobného odovzdania projektovej dokumentácie sú priestory Predávajúceho na Hattalovej 12/A, 831 03 Bratislava alebo podľa písomnej dohody.
 • Predávajúci oznámi objednávateľovi formou e-mailu, telefonicky dátum zhotovenia diela a vyzve ho na jeho prevzatie v lehote 7 dní odo dňa oznámenia. V prípade, ak si objednávateľ projektovú dokumentáciu neprevezme do 7 dní, osobne bude zaslaná poštou na adresu objednávateľa. Prepravné náklady hradí Kupujúci.
 • Individuálny projekt k žiadosti o stavebné povolenie stavby zahŕňa:
 • Architektúra - situačný výkres, pôdorys základov, pôdorysy podlaží, pôdorys krovu (neplatí v prípade väzníkového krovu), pôdorys strechy, priečny rez, pozdĺžny rez, 4x pohľad, sprievodná správa, technická správa,
 • Projektové hodnotenie,
 • Statický posudok – statické posúdenie od autorizovaného statika,
 • TZB – Zdravotechnika – situácia, technická správa, vnútorný vodovod a kanalizácia,
 • Projekt vykurovania – vnútorný rozvod kúrenia, technická správa (ak je elektrické vykurovanie, je súčasťou časti elektroinštalácie),
 • Projekt elektroinštalácie – situácia, technická správa, strecha – bleskozvod s uzemnením, protokol o určení vonkajších vplyvov, rozvádzač, pôdorys – zásuvková a svetelná inštalácia,
 • Projekt protipožiarnej ochrany
 • Projek prípojok( v prípade potreby)

4.3 Možnosti dodania a doobjednania tovaru: 

 1. Pri objednávkach projektov rodinných domov Predávajúci dodá kompletnú projektovú dokumentáciu v piatich vyhotoveniach (pare).
 2. Kupujúci si môže doobjednať maximálne 1x pare projektu na stavebné povolenie navyše v cene 120,- EUR a maximálne jedno pare realizačného projektu.
 3. Realizačný projekt sa dodáva v 3 vyhotoveniach a kupujúci si môže doobjednať 1x pare navyše v cene 120,- EUR. Doobjednanie jedného pare realizačného projektu je možné iba v prípade, ak už:

           a) Termín dodania tovaru sa počíta odo dňa prijatia objednávky a prijatia zálohy od Kupujúceho Predávajúcim. O stave objednávky sa môže Kupujúci informovať elektronicky prostredníctvom e-mailu info@katalogoveprojekty.sk, v prípade, ak sa nevyskytnú žiadne neplánované udalosti (zdravotné a rodinné problémy, okolnosti vyššej moci a pod. V prípade predĺženia termínu dodania tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nejedná o porušenie povinností Predávajúceho.

           b)Predávajúci nie je v oneskorení s odovzdaním tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom/Slovenskou poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom/Slovenskou poštou zodpovedá v plnom rozsahu prepravca/Slovenská pošta. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu.

5 Reklamačný poriadok

5.1       Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má produkt alebo služba počas používania kupujúcim. Ak má produkt alebo služba vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt alebo služba mohli riadne užívať ako produkt či služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo služby za iný produkt či službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu alebo služby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese kancelárie alebo na e-mailovej adrese predávajúceho.

5.3       Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, ktorá plynie od dodania produktu kupujúcim. Záručná doba na služby je 3 mesiace.

5.4       Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania opravou produktu alebo služby, výmenou produktu alebo služby za iné, vrátením kúpnej ceny produktu alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo služby, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.5       Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu alebo služby za iný produkt.

5.6       Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.7       Predávajúci zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

5.8       Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

5.9       Kupujúci je povinný tovar dodaný Predávajúcim skontrolovať bez zbytočného odkladu a o zistených chybách informovať Predávajúceho. Pri chýbajúcich častiach tovaru ( chýbajúce pare, alebo chýbajúca niektorá časť projektovej dokumentácie) je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho do 3 dní od prevzatia tovaru, pri zistených vadách prevedenia samotnej projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho najneskôr do konca záručnej doby.

5.9       Reklamácia sa nevzťahuje na zásahy do projektovej dokumentácie vyvolané úpravou legislatívy Slovenskej republiky po termíne odovzdania tovaru.

6 Vrátenie produktu – odstúpenie od zmluvy

 6.1       Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

6.2       Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Náklady vrátenia tovaru znáša Kupujúci. Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na webovej stránke Predávajúceho https://katalogoveprojekty.sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy-katalogoveprojekty.sk.pdf.

6.3       Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru Individuálny projekt uvedeného v 4.2 G), pretože projektová dokumentácia je tovar vyrobený na mieru určený osobitne pre jedného spotrebiteľa – Kupujúceho pre výstavbu na vopred určenom pozemku , podľa §7, bodu 6, odst. c, zákona č. 102/2014.

6.4       Predávajúci má nárok na cenu diela aj v prípade, ak:

 1. si kupujúci neprevezme vyhotovenú PD napriek tomu, že ju zhotoviteľ zhotovil v súlade s právnymi normami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v objednávke a vyzval objednávateľa na jeho prevzatie;
 2. kupujúci predčasne ukončí túto zmluvu alebo oznámi predávajúcemu, že si projektovú dokumentáciu neprevezme (resp. tak koná) a to v rozsahu 30 % ceny diela v prípade, ak dôjde k takémuto predčasnému ukončeniu tejto zmluvy pred schválením dispozície stavby na pozemku a v rozsahu 100 % ceny diela v prípade, ak dôjde k takémuto predčasnému ukončeniu tejto zmluvy po schválení dispozície stavby na pozemku.

6.5       V prípade, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a tento nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na https://katalogoveprojekty.sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy-katalogoveprojekty.sk.pdf. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

6.6       Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zastaví kupujúcemu prístup k využívaniu produktu.

7 Zľavy a akcie

7.1       Predávajúci si vyhradzuje právo realizovať rôzne akcie, zľavy a finančné úľavy, pričom tieto ceny budú platné iba po dobu uvedenú v online podobe alebo tlačenej podobe na oficiálnych reklamných nosičoch spoločnosti. Akcie, zľavy a finančné úľavy budú platné iba v prípade, ak  v tomto termíne bude projektová dokumentácia objednaná a bude uhradená celá záloha za tovar.

7.2       Pri akciách, zľavách a finančných úľavách nie je možné si uplatniť žiadne iné zľavy.

8 Alternatívne riešenie sporov

8.1       Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. .

8.2       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8.3 Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zastaví kupujúcemu prístup k využívaniu produktu.

8.4 Licenčné podmienky k využívaniu projektovej dokumentácie a jej súčastí:

 1. Predávajúci má duševné (autorské) právo k dielu v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení a v zmysle osobitných právnych predpisov SR.
 2. Predávajúci je oprávnený dielo v prípade potreby využiť aj v iných prípadoch, resp. pre iných klientov, rozmnožovať ho a zverejňovať ho cez médiá, s čím objednávateľ podpisom tejto zmluvy súhlasí.
 3. Kupujúci je oprávnený zhotovené dielo využiť iba na vopred stanovenom pozemku, uvedenom v zaslanej objednávke.
 4. Kupujúci sa zaväzuje využiť dielo iba pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a zhotovenie stavby, len pre jeden dom a nebude ho využívať alebo rozmnožovať iným spôsobom bez súhlasu zhotoviteľa ako autora diela.
 5. Kupujúci nemá právo udeliť súhlas na použitie architektonického diela tretej osobe ani previesť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu. Práva udelené touto zmluvou sa vzťahujú len na osobu Kupujúceho, neprechádzajú na právneho nástupcu Kupujúceho a nemôžu byť prevedené na inú osobu bez písomného súhlasu Predávajúceho. Licencia je nevýhradná. Právo Predávajúceho použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil nie je dotknuté, a takisto nie je dotknuté právo Predávajúceho udeliť licenciu tretej osobe. Zmeny architektonického diela je možné vykonať iba s vopred písomne udeleným súhlasom Zhotoviteľa.
 6. Bez písomného súhlasu autora nie je Kupujúci oprávnený použiť akúkoľvek vizualizáciu rodinného domu na propagačné, marketingové a verejné účely. V prípade, že od autora tento súhlas obdrží, pri použití vyobrazenia rodinných domov a projektových riešení z portfólia katalógových projektov, bude Kupujúci oprávnený použiť vizualizácie, ktoré mu Predávajúci elektronicky vopred zašle. Vizualizácie budú doplnené o vodoznak s logom firmy, ktorý pri ďalšej publikácii nesmie byť odstránený.
 7. V prípade porušenia tohto oprávnenia je autor oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny diela uvedenej na webových stránkach v danom čase a období, a to za každý jednotlivý prípad porušenia. Zmluvná pokuta je splatná do troch dní odo dňa jej vyúčtovania.

9 Záverečné ustanovenia

 9.1       Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.katalogoveprojekty.sk.

9.2       V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a /alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.