Celkovo: 0.00€

Nákupný košík je prázdny

Ohlásenie drobnej stavby: Viete, ako postupovať?

Chystáte sa stavať garáž, prístrešok či bazén? Alebo máte v pláne rekonštruovať bytové jadro? Nezabudnite, že ste vo všetkých týchto prípadoch povinní podať ohlásenie drobnej stavby. 

Kedy je (a nie je) potrebné ohlásenie drobnej stavby?

Ohlásenie drobnej stavby na príslušnom úrade je potrebné vtedy, ak staviate:

 • kôlňu, sklad na náradie, krmivá či hnojivá, letnú kuchynku, altánok, prístrešok na odpadové nádoby či na chov domácich zvierat, úschovňu pre bicykle a detské kočíky, pivnicu do hĺbky 3m, žumpu k rodinnému domu, oplotenie pozemku,
 • bazén, saunu alebo iné rekreačné vybavenie pevne spojené so zemou v stanovenom limite,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu spolu s realizáciou tohto pripojenia.

Drobnú stavbu nemusíte ohlasovať vtedy, ak sa jedná o:

 • postavenie bazéna, ktorý má len dočasnú trvanlivosť,
 • výmenu okien pri dodržaní pôvodného rozmeru a delenia,
 • výmenu interiérových alebo exteriérových dverí pri dodržaní pôvodného rozmeru,
 • stierkovanie interiérov či exteriérov,
 • výmenu výplne bývalého oplotenia (pokiaľ sa nemení jeho charakter),
 • postavenie menšieho príbytku pre psa alebo mačku.

Postup na ohlásenie drobnej stavby

 1. PRÍPRAVA PODKLADOV A ICH PODANIE

Na úvod by ste si mali pripraviť všetky informácie ohľadom dotknutých parciel a samotnej drobnej stavby. Vyplňte ohlásenie drobnej stavby – vzor, zaplaťte správny poplatok a spolu s prílohami ho podajte na príslušnom obecnom či mestskom úrade. Na podateľni si dajte potvrdiť dátum podania.

 1. DORUČENIE ROZHODNUTIA

Pokiaľ budú všetky dokumenty správne a kompletne vyplnené, rozhodnutie vám bude doručené spravidla do 30 dní. Na rozdiel od procesu stavebného konania, pri ohlásení sa neudeľuje povolenie, ale stavebný úrad len vyhlási, že nemá voči uskutočneniu drobnej stavby námietky. Spolu s touto odpoveďou vám zašle aj jeden z dvoch situačných nákresov s pečiatkou úradu.

 1. DOLOŽENIE PODKLADOV NA ZÁVER

Ak sa jedná o stavbu, pri ktorej sa napríklad bude riešiť elektroinštalácia, prípadne ide o realizáciu prípojky k inžinierskym sieťam, môže stavebný úrad rozhodnúť o potrebe doloženia niektorých dokladov po zrealizovaní drobnej stavby. Spravidla ide o protokoly a potvrdenia o vykonaní odborných skúšok potvrdzujúcich možnosť užívania drobnej stavby.

Poplatok za ohlásenie drobnej stavby

Poplatok vyberá príslušný obecný alebo mestský úrad podľa Zákona o správnych poplatkoch, pričom je potrebné ho zaplatiť spolu s fyzickým podaním ohlásenia.

Výška poplatku závisí od toho, či ohlásenie podáva fyzická alebo právnická osoba:

 • 10 € je poplatok za ohlásenie drobnej stavby fyzickou osobou
 • 30 € je poplatok za ohlásenie drobnej stavby právnickou osobou

Oslobodenie od poplatkov môžu využiť držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.


DOBRE VEDIEŤ:

Ak ide o žiadosť o dodatočné povolenie drobnej stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez povolenia alebo v rozpore s ním, je poplatok v trojnásobne väčšej výške.


Dodatočné ohlásenie drobnej stavby a pokuta

Pokiaľ sa zistí (úrad, závistlivý sused), že je vaša stavba uskutočnená bez potrebného ohlásenia či povolenia, začína sa konanie o dodatočnom povolení stavby.

Toto konanie môže byť ukončené v 2 podobách:

 • stavba je dodatočne povolená, a teda uskutočnenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom,
 • stavbu nie je povolená a je potrebné ju odstrániť (resp. neboli doložené všetky potrebné doklady).

Sankcie udelené bez ohľadu na výsledok konania o dodatočnom povolení stavby sú nasledovné:

 • pokuta do 33.193,90 € (pre fyzickú osobu)
 • pokuta do 165.969,60 € (pre právnickú osobu

 

Prílohy k ohláseniu

Najčastejšie prílohy, ktoré bude od vás žiadať váš úrad, pričom nie všetky sú nevyhnutné a môžu sa meniť v závislosti od požiadaviek úradu, sú:

 • list vlastníctva,
 • súhlas spoluvlastníkov parcely, kde sa bude stavba realizovať, ak nie sú všetci spoluvlastníci aj stavebníkmi v ohlásení drobnej stavby,
 • písomné splnomocneniev prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • jednoduchý technický opis drobnej stavby,
 • jednoduchý situačný nákres umiestnenia stavbyna parcele,
 • súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy či posúdenia dotknutých orgánov (napr. o prípojkách inžinierskych sietí a pod.),
 • pozitívne vyjadrenie príslušného pozemkového a lesného odboru Okresného úradu (iba v prípade, že je drobná stavba uskutočňovaná na poľnohospodárskej pôde),
 • stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti (iba v prípade, že ide o stavebnú úpravu stavby, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území),
 • prehlásenie stavebného dozoru (kvalifikovanej osoby), že zabezpečí odborné vedenie stavby, ktorá bude uskutočňovaná svojpomocou,
 • doklad o odbornej spôsobilosti stavebnej firmy, ak bude drobná stavba uskutočňovaná dodávateľsky,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za ohlásenie stavby.

Máte podobnú skúsenosť alebo problém s rozhodovaním sa? Dajte nám vedieť. Kontaktujte nás na +421 904 496 372 alebo nám napíšte na info@katalogoveprojekty.sk. Radi vám poradíme.