Pravidlá ochrany osobných údajov

DEVLEV BUILDINGS s. r. o. sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa použitia vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@devlev.sk a radi Vám pomôžeme.

Používaním týchto stránok a / alebo našich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou našich Zmluvných podmienok. že súhlasíte so zmluvnými podmienkami. V prípade zrážky pojmov používaných v zmluvných podmienkach a zásadách ochrany osobných údajov má prednosť.

Obsah

 1. Definície použité v týchto pravidlách
 2. Zásady ochrany údajov, ktoré sledujeme
 3. Aké máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov
 4. Aké osobné údaje zhromažďujeme o vás
 5. Ako používame vaše osobné údaje
 6. Kto iný má prístup k vašim osobným údajom
 7. Ako zabezpečujeme vaše údaje
 8. Informácie o súboroch cookie
 9. Kontaktné informácie

Definície

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Spracovanie – akákoľvek operácia alebo súbor operácií.
Subjekt údajov – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
Dieťa – fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.
My / nás (či už kapitalizované alebo nie) – DEVLEV BUILDINGS s. r. o.

Zásady ochrany údajov

Sľubujeme dodržiavanie týchto zásad ochrany údajov:

 • Spracovanie je zákonné, spravodlivé, transparentné. Naše spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody. Pred spracovaním osobných údajov vždy považujeme vaše práva. Na požiadanie vám poskytneme informácie týkajúce sa spracovania.
 • Spracovanie je obmedzené na účel. Naše spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.
 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujeme a spracovávame len minimálne množstvo osobných údajov potrebných na akýkoľvek účel.
 • Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nechcete ukladať dlhšie, než je potrebné.
 • Chceme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili presnosť údajov.
 • Chceme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili integritu a dôvernosť údajov.

Práva dotknutej osoby

Subjekt údajov má nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie – osobné údaje sú spracovávané; aké údaje sa zhromažďujú, odkiaľ sú, a prečo a kým ich spracováva.
 2. Právo na prístup – máte právo na prístup k údajom zhromaždeným od / okolo vás. Toto je vaša kópia zhromaždených vašich osobných údajov.
 3. Právo na opravu – to znamená, že máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
 4. Právo na vymazanie – čo znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.
 5. Právo na obmedzenie spracovania – čo znamená, že uplatňujete právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 6. Právo namietať proti spracovaniu – v určitých prípadoch máte právo vzniesť námietku v prípade priameho marketingu.
 7. Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu – čo znamená, že máte právo vzniesť námietky proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; a nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo môžete uplatniť vždy, keď dôjde k výsledku profilovania, ktorý vytvára právne účinky týkajúce sa vás alebo ktoré vás významne ovplyvňujú.
 8. Právo na prenos dát – máte právo na získanie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte alebo ak je to možné, ako priamy prenos z jedného spracovávateľa na iného.
 9. Právo podať sťažnosť – v prípade, že odmietneme vašu žiadosť podľa práv na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Ak nie ste spokojný so spôsobom spracovania vašej žiadosti, kontaktujte nás.
 10. Právo na pomoc orgánu dohľadu – čo znamená, že máte právo na pomoc orgánu dohľadu a právo na ďalšie opravné prostriedky, ako napríklad nárok na náhradu škody.
 11. Právo na odstúpenie od súhlasu – máte právo odobrať akýkoľvek súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

Údaje, ktoré zhromažďujeme


– Informácie, ktoré ste nám poskytli

Môže to byť vaša e-mailová adresa, meno, fakturačná adresa, adresa domova atď. – najmä informácie, ktoré sú potrebné pre poskytnutie produktu / služby alebo pre zlepšenie vašich skúseností so zákazníkmi. Ukladáme informácie, ktoré nám poskytnete, aby ste mohli komentovať alebo vykonať iné aktivity na webových stránkach. Tieto informácie zahŕňajú napríklad vaše meno a e-mailovú adresu.

– Informácie zhromaždené automaticky o vás
To zahŕňa informácie, ktoré sú automaticky ukladané prostredníctvom súborov cookie a iných nástrojov relácie. Napríklad informácie o vašom nákupnom košíku, vaša adresa IP, história nákupov (ak existuje) atď. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie vášho zážitku zákazníka. Keď používate naše služby alebo sa pozriete na obsah našich webových stránok, vaše aktivity môžu byť zaznamenané.

– Informácie od našich partnerov
Od našich dôveryhodných partnerov zhromažďujeme informácie s potvrdením, že majú právny základ na zdieľanie týchto informácií s nami. Ide buď o informácie, ktoré ste im priamo poskytli, alebo o vás zhromaždili z iných právnych dôvodov. Pozrite si zoznam našich partnerov tu.

– Verejne dostupné informácie
Mohli by sme zbierať informácie o vás, ktoré sú verejne dostupné.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme:

 • vám mohli poskytovať naše služby. To zahŕňa napríklad registráciu vášho účtu; poskytovanie ďalších produktov a služieb, ktoré ste požadovali; poskytovanie propagačných predmetov na vašu žiadosť a komunikácia s vami v súvislosti s týmito produktmi a službami; komunikovať a spolupracovať s vami; a upozorňovať vás na zmeny akýchkoľvek služieb.
 • zvýšiť spokojnosť zákazníkov;
 • splniť záväzok podľa zákona alebo zmluvy;

Vaše osobné údaje používame z oprávnených dôvodov a / alebo s vaším súhlasom.
Na základe uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvných záväzkov spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • vášho identifikovania
 • poskytovať službu alebo odoslať / ponúknuť produkt;
 • komunikovať buď o predaji alebo fakturácii;

Na základe oprávneného záujmu spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • aby sme vám poslali osobné ponuky * (od nás a / alebo našich starostlivo vybraných partnerov);
 • spravovať a analyzovať našu zákaznícku základňu (nákupné správanie a história) s cieľom zlepšiť kvalitu, rôznorodosť a dostupnosť ponúkaných / poskytovaných produktov / služieb;
 • viesť dotazníky týkajúce sa spokojnosti zákazníkov;

Pokiaľ ste nás neinformovali inak, považujeme za to, že vám ponúkame produkty / služby, ktoré sú podobné alebo rovnaké s vašou nákupnou históriou / správaním prehliadania, aby boli našimi legitímnymi záujmami.

S vaším súhlasom spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • posielať vám newslettery a špeciálne ponuky (od nás a / alebo našich starostlivo vybraných partnerov);
 • na iné účely, kde sme vás požiadali o súhlas;

Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme splnili záväzky vyplývajúce zo zákona a / alebo využili vaše osobné údaje pre možnosti vyplývajúce zo zákona. Vyhradzujeme si právo zhromažďovať anonymizované osobné údaje a používať takéto údaje. Využitie údajov mimo rámca týchto pravidiel budeme používať len vtedy, ak je anonymizované. Vaše informácie o fakturácii a ďalšie informácie zhromaždené o vás uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre účtovné účely alebo iné povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Osobné údaje môžeme spracovať na ďalšie účely, ktoré tu nie sú uvedené, ale sú kompatibilné s pôvodným účelom, pre ktorý boli údaje zhromaždené. Za týmto účelom zabezpečíme, aby:

 • prepojenie medzi účelmi, kontextom a povahou osobných údajov je vhodné pre ďalšie spracovanie;
 • ďalšie spracovanie by nepoškodilo vaše záujmy.

Budeme vás informovať o akomkoľvek ďalšom spracovaní a účeloch.

Kto iný môže mať prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími ľuďmi. Osobné údaje o vás sa v niektorých prípadoch poskytujú našim dôveryhodným partnerom, aby ste mohli buď poskytnúť službu pre vás alebo zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Vaše údaje zdieľame s:

Naši obchodní partneri:

 • .

Spolupracujeme len so spracovateľskými partnermi, ktorí dokážu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zverejňujeme tretím stranám alebo verejným činiteľom, kedy sme zo zákona povinní tak urobiť. Môžeme zverejniť vaše osobné údaje tretím stranám, ak ste s tým súhlasili alebo ak existujú iné právne dôvody.

Ako zabezpečujeme vaše údaje

Snažíme sa, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Používame bezpečný protokol pre komunikáciu a prenos dát (napríklad HTTPS). V prípade potreby používame anonymizáciu a pseudonymizáciu. Sledujeme naše systémy pre možné zraniteľnosti a útoky.

Aj keď sa snažíme, nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť informácií. Sľubujeme však, že príslušným orgánom oznámime akékoľvek narušenie údajov. Takisto vás budeme informovať, ak sú ohrozené vaše práva alebo záujmy. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili narušeniu bezpečnosti a pomáhali orgánom v prípade akýchkoľvek porušení.

Ak máte účet u nás, vezmite na vedomie, že musíte mať svoje užívateľské meno a heslo tajné.

Deti

Nechceme zbierať ani vedome zbierať informácie od detí. Naše služby sa neorientujú na deti

Cookies a ďalšie technológie, ktoré používame

Používame cookies a / alebo podobné technológie na analýzu správania zákazníkov, správu webových stránok, sledovanie pohybov používateľov a zhromažďovanie informácií o používateľoch. To sa deje s cieľom prispôsobiť a zlepšiť vaše skúsenosti s nami.
Cookie je malý textový súbor uložený v počítači. Súbory cookie ukladajú informácie, ktoré slúžia na to, aby mohli stránky fungovať. Iba my môžeme pristupovať ku cookies vytvorých na našich webových stránkach. Súbory cookies môžete ovládať na úrovni prehliadača. Výber deaktivácie súborov cookie môže brániť používaniu určitých funkcií.

Cookies používame na nasledujúce účely:

 • Potrebné súbory cookie – tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby ste mohli používať niektoré dôležité funkcie na našich webových stránkach, ako je napríklad prihlásenie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné informácie.
 • Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie poskytujú funkčnosť, ktorá zjednodušuje používanie našich služieb a umožňuje poskytovanie ďalších personalizovaných funkcií. Napríklad si môžu pamätať vaše meno a e-mail vo formulároch komentárov, takže nemusíte tieto informácie opätovne zadávať pri ďalšom komentovaní.
 • Súbory cookie služby Google Analytics – tieto súbory cookie slúžia na sledovanie používania a výkonu našich webových stránok a služieb

Cookies uložené vo vašom počítači môžete odstrániť pomocou nastavení prehliadača.

Google Analytics používa na meranie návštevnosti na našich webových stránkach. Spoločnosť Google má vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré môžete skontrolovať tu. Ak nechcete byť službou Google Analytics sledovaný, navštívte Google Analytics opt-out page.

Kontaktné informácie

Úrad pre dohľad
Web stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Telefón: +421 2 32 31 32 14

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonať zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov.
Posledná zmena bola vykonaná 28. januára 2019.

Začnite písať a stlačte kláves Enter pre hľadanie